Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego

 

Załącznik do zarządzenia Nr 465 /2010 Wojewody Zachodniopomorskiego

 

z dnia 19.08.2010 r.,

oraz zarządzenia Nr 892/2015

Wojewody Zachodniopomorskiego

z dnia 21 grudnia 2015 r.

 

STATUT

Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Szczecinie

 

§ 1. Jednostką organizacyjną obsługującą Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, zwanego dalej Wojewódzkim Inspektorem, jest Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Szczecinie, zwany dalej „Wojewódzkim Inspektoratem".

§ 2. Kompetencje Wojewódzkiego Inspektora określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, póz. 1118; z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, póz. 881; z późn. zm.).

§ 3. Wojewódzki Inspektorat jest jednostką budżetową w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, póz. 1240).

§ 4. Siedzibą Wojewódzkiego Inspektoratu jest miasto Szczecin.

§ 5. Wojewódzki Inspektorat działa pod kierownictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora.

§ 6. Wojewódzki Inspektor może upoważnić pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych i samodzielnych do podejmowania decyzji, w jego imieniu, w określonych przez niego sprawach.

§ 7. W zależności od potrzeb Wojewódzki Inspektor może powołać stałe lub doraźne zespoły opiniodawcze i doradcze, określając cel powołania, nazwę skład osobowy oraz zakres i tryb działania tych organów.

§ 8.1. W skład Wojewódzkiego Inspektoratu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

  1. Wydział Inspekcji i Kontroli,

  2. Wydział Orzecznictwa Administracyjnego,

  3. Wydział Kontroli Wyrobów Budowlanych,

  4. Wydział Finansowo - Księgowy
  5. Stanowisko Pracy d.s. Obsługi Prawnej.

§ 8. 2. Spory kompetencyjne między komórkami organizacyjnymi, o których mowa w ust. l rozstrzyga Wojewódzki Inspektor.

§ 9. Szczegółową organizację Wojewódzkiego Inspektoratu określa regulamin ustalony przez Wojewódzkiego Inspektora i zatwierdzony przez Wojewodę zgodnie z art.87 ust. 4 ustawy Prawo budowlane.

§ 10. Zmiana statutu następuje w trybie przewidzianym do jego nadania.

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Szczecinie

                                                                                     mgr inż. Ryszard Kabat

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Kopiejka 09-06-2010 10:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-06-2010
Ostatnia aktualizacja: Witold Reiter 27-04-2016 14:51