Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Tryb działania jednostek organizacyjnych

WYDZIAŁ INSPEKCJI I KONTROLI 

Do zakresu działania Wydziału Inspekcji i Kontroli należy w szczególności:

1/ prowadzenie kontroli kompleksowych:
a/ starostów jako organów administracji architektoniczno – budowlanej,
b/ powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego,

2/ prowadzenie kontroli doraźnych organów wymienionych w pkt 1, w zakresie określonym przez Wojewódzkiego Inspektora,

3/ prowadzenie postępowań wyjaśniających przyczyny i okoliczności powstania katastrofy budowlanej,

4) prowadzenie działalności inspekcyjnej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego, utrzymania obiektów budowlanych oraz stosowania i przestrzegania przepisów ustawy Prawo budowlane, polegającej m.in. na:
a) kontroli zgodności wykonywania robót budowlanych z przepisami ustawy Prawo budowlane, projektem budowlanym i warunkami określonymi w decyzji pozwolenia na budowę,
b) sprawdzaniu posiadania przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie uprawnień do pełnienia tych funkcji,
c) kontroli właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
d) sprawdzaniu dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych,

5) współdziałanie z organami administracji architektoniczno-budowlanej oraz kontroli państwowej obejmującej w szczególności:
a) uzgadnianie w miarę potrzeb planów kontroli i prowadzenie wspólnych działań kontrolnych,
b) przekazywanie i wymianę informacji o wynikach kontroli,

6) prowadzenie postępowań administracyjnych w ramach zadań i kompetencji określonych dla Wojewódzkiego Inspektora jako organu I instancji,

7) prowadzenie postępowań egzekucyjnych w zakresie właściwości Wojewódzkiego Inspektora jako organu I instancji,

8) prowadzenie ewidencji w ramach kompetencji określonych dla Wojewódzkiego Inspektora jako organu I instancji:
a) decyzji, postanowień i zgłoszeń, o których mowa w ustawie Prawo budowlane,
b) rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych,

9) wykonywanie innych zadań zleconych przez Wojewódzkiego Inspektora.

Pracą Wydziału Inspekcji i Kontroli kieruje Naczelnik Wydziału.

Naczelnik Wydziału:
a / opracowuje projekty planów kontroli i inspekcji,
b / przygotowuje okresowe sprawozdania z działalności wydziału wraz z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i inspekcji w terminach wyznaczonych przez Wojewódzkiego Inspektora.

Podczas nieobecności Naczelnika Wydziału zastępuje go wskazany przez niego pracownik wydziału. 
 

WYDZIAŁ ORZECZNICTWA ADMINISTRACYJNEGO

Do zakresu działania Wydziału Orzecznictwa Administracyjnego należy w szczególności:

1) prowadzenie postępowań administracyjnych i egzekucyjnych w zakresie właściwości Wojewódzkiego Inspektora jako organu II instancji,

2) występowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym,

3) rozpatrywanie skarg i wniosków,

4) wykonywanie innych zadań zleconych przez Wojewódzkiego Inspektora,

5) przygotowywanie okresowych sprawozdań z zakresu działalności Wydziału wraz z wnioskami wynikającymi z tej działalności, w terminach wyznaczonych przez Wojewódzkiego Inspektora,

6) prowadzenie postępowań w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2058).

Pracą Wydziału Orzecznictwa Administracyjnego kieruje Naczelnik Wydziału.

Podczas nieobecności Naczelnika Wydziału zastępuje go wskazany przez niego pracownik Wydziału.


WYDZIAŁ KONTROLI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

Do zakresu działania Wydziału Kontroli Wyrobów Budowlanych należy w szczególności:

  • prowadzenie kontroli planowych i doraźnych,
  • prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji,
  • udział w kontrolach prowadzonych przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego – na jego wezwanie,
  • zlecanie badań pobranych w toku kontroli próbek wyrobów budowlanych,
  • bezzwłoczne przekazywanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego postanowień i decyzji,
  • wydawanie dla organów celnych opinii o wyrobach budowlanych,
  • prowadzenie postępowań w sprawach ustanowienia „regionalnego wyrobu budowlanego”.

Pracą Wydziału Kontroli Wyrobów Budowlanych kieruje Naczelnik Wydziału, który:

  • opracowuje projekty planów kontroli,
  • przygotowuje okresowe sprawozdania z działalności Wydziału wraz z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i inspekcji w terminach wyznaczonych przez Wojewódzkiego Inspektora.

Naczelnika Wydziału – w czasie jego nieobecności – zastępuje wskazany przez niego pracownik Wydziału.

 

STANOWISKO D/S. ORGANIZACYJNO - ADMINISTRACYJNYCH

Do zakresu działania Stanowiska d. s. Organizacyjno-Administracyjnych należy obsługa organizacyjna i administracyjna Inspektoratu, a w szczególności:

1/ prowadzenie kancelarii ogólnej i archiwum zakładowego,

2/ zapewnienie właściwego obiegu dokumentów,

3/ prowadzenie rejestrów określonych w instrukcji kancelaryjnej,

4/ obsługa sekretariatu. 
 

STANOWISKO PRACY DS. OBŁSUGI PRAWNEJ 

Do zakresu działania Stanowiska Pracy ds. Obsługi Prawnej należy zapewnienie obsługi pranej Wojewódzkiego Inspektora i Inspektoratu, a w szczególności:

1) opracowywanie projektów pism w postępowaniach sądowych,

2) reprezentowanie Wojewódzkiego Inspektora przed sądami,

3) opracowywanie interpretacji przepisów prawnych,

4) opiniowanie projektów umów i porozumień zawieranych przez Wojewódzkiego Inspektora,

5) wydawanie opinii dotyczących stosowania Kodeksu postępowania administracyjnego przez pracowników Inspektoratu,

6) monitorowanie zmian w przepisach prawnych. 


STANOWISKO PRACY GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO   

Do zakresu działania Stanowiska Pracy Głównego Księgowego należy w szczególności: 1) prowadzenie gospodarki finansowej i sprzętowej Inspektoratu,

2) sporządzanie planów wydatków i dochodów budżetowych oraz okresowa ich aktualizacja,

3) zarządzanie budżetem Inspektoratu na podstawie kompleksowej analizy finansowej,

4) opracowanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu oraz ich analiza,

5) nadzór nad dyscypliną finansów w celu zapobiegania jej naruszenia,

6) zabezpieczenie danych przed utratą i nieuprawnionym dostępem do informacji,

7) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

8) prowadzenie spraw związanych z naliczaniem wynagrodzeń i innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej,

9) sporządzanie comiesięcznych list płac, wyrównań, wypłat zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, odpraw z tytułu rozwiązania umowy o pracę, ekwiwalentów za urlop,

10) sporządzanie informacji o uzyskiwanych przez podatnika dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11),

11) sporządzanie rocznego rozliczenia podatku od dochodu uzyskanego przez pracownika za dany rok podatkowy (PIT-40),

12) przyjmowanie dokumentów zgłoszeniowych ubezpieczonego,

13) sprawowanie nadzoru organizacyjnego i merytorycznego nad podległymi pracownikami,

14) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości

15) zawiadamianie o wszelkich stwierdzonych nieprawidłowościach Wojewódzkiego Inspektora

STANOWISKO PRACY INSPEKTORA DS. KADROWO-FINANSOWYCH

1. Do zakresu działania inspektora ds. kadrowo-finansowych należy:

1) prowadzenie dokumentacji osobowej,

2) kompletowanie stosownej dokumentacji przy zatrudnieniu i zwalnianiu pracowników,

3) wydawanie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu,

4) przygotowanie nagród jubileuszowych, dodatków do wynagrodzeń, przeszeregowań pracowników, umów o pracę,

5) naliczanie wynagrodzeń osobowych, nagród jubileuszowych, zasiłków chorobowych i opiekuńczych,

6) współpraca z ZUS-em w zakresie zgłaszania pracowników do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego oraz załatwianie spraw emerytalno-rentowych,

7) sporządzanie informacji podatkowych PIT-4, PIT-11 i PIT-40,

8) sporządzanie sprawozdawczości i analiz w zakresie spraw osobowych,

9) wykonywanie prac zleconych przez Głównego Księgowego,

10) wykonywanie innych czynności i poleceń Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego,

11) wypełnianie podstawowych obowiązków pracowniczych określonych regulaminie pracy Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Szczecinie.


 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Zuzanna Grabowska 09-04-2008 13:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-04-2008
Ostatnia aktualizacja: Marcin Ignasiak 27-02-2023 12:18