herb BIP - Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego

ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora w WIK

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Szczecinie

Ogłoszenie o naborze nr 19969 z dnia 29 grudnia 2017 r.

OFERTY DO

10

stycznia

2018

 

WYMIAR ETATU

1

STANOWISKA

1

 

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:

inspektor nadzoru budowlanego

do spraw: inspekcji i kontroli

w Wydziale Inspekcji i Kontroli

 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Szczecin i teren woj. zachodniopomorskiego

ADRES URZĘDU:

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin


WARUNKI PRACY

Praca biurowa, kontrolna w terenie, prowadzenie samochodu służbowego.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświtleniu.
Pomieszczenia biurowe WINB zlokalizowane są na IV piętrze budynku ZUW w Szczecinie - wejście po schodach.

ZAKRES ZADAŃ

 • Kontrolowanie wykonywanych robót i obiektów budowlanych w celu sprawdzenia ich zgodności z pozwoleniami na budowę oraz projektem budowlanym
 • Kontrolowanie obiektów budowlanych w celu sprawdzenia właściwego utrzymania przez właścicieli i zarządców obiektów
 • Wykonywanie kontroli obowiązkowych obiektów, po zakończeniu robót budowlanych w celu wydania pozwolenia na użytkowanie
 • Prowadzenie postępowań w sprawie samowoli budowlanych w celu doprowadzenia obiektów do stanu zgodnego z prawem
 • Prowadzenie czynności kontrolnych w stosunku do osób pełniących samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie w celu sprawdzenia, czy posiadają właściwe uprawnienia do pełnienia tych funkcji
 • Prowadzenie postępowań w związku z zaistniałymi katastrofami budowlanymi w celu zbadania przyczyn i okoliczności ich powstania
 • Prowadzenie komputerowej ewidencji dokumentacji inspekcji i kontroli

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie techniczne w zakresie budownictwa
 • staż pracy: 1 rok i 6 miesięcy w budownictwie na stanowisku związanym z projektowaniem lub wykonawstwem robót budowlanych
 • uprawnienia budowlane
 • znajomość przepisów prawa budowlanego i kodeksu postępowania administracyjnego
 • umiejętność sprawnej organizacji pracy
 • umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • umiejętność obsługi komputera
 • posiadanie prawa jazdy kategoria B
 • samodzielność, dokładność, dyspozycyjność

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopie dokumentów poświadczających posiadane uprawnienia i kwalifikacje
 • kopie świadectw pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 10 stycznia 2018 r.
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin pok. 402

 

INNE INFORMACJE:

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania zaleca również stosowanie w ogłoszeniach o naborach form kandydatka/kandydat, zamiast wyłącznie form męskich.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 91 430 33 47 lub kontakt osobisty w siedzibie Inspektoratu pok. 402

Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie 3 miesiące po zakończeniu naboru.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Kopiejka 04-07-2017 07:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-07-2017
Ostatnia aktualizacja: Anna Kopiejka 10-08-2017 11:45