Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Informacja RODO - WINB Szczecin

Ogólna klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 

 1. Administrator danych osobowych

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego z siedzibą w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin jest Administratorem Twoich danych osobowych.

 

 1. Inspektor Ochrony Danych

Został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych pod adresem e-mail iod_winb@szczecin.uw.gov.pl; pod numerem telefonu +48 91 4303 366; lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

 

 1. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych tj.:
 1. wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Szczecinie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;
 2. wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Szczecinie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia.

 

 1. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
 1. podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
 2. podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

 

 1. Twoje dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

 

 1. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Ci:
 1. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
 2. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
 3. prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
 5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.

 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Ci prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

 1. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

 

 1. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Szczecinie. Przy czym podanie danych jest:
 1. obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
 2. dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub niezawarcie umowy.

 

 1. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

Klauzula informacyjna (dot. skarg i wniosków)

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 1. Administrator danych osobowych

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego z siedzibą
w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin jest Administratorem Twoich danych osobowych.

 1. Inspektor Ochrony Danych

Został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych pod adresem e-mail iod_winb@szczecin.uw.gov.pl; pod numerem telefonu +48 91 4303 366; lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

 1. Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie.

 1. Cele i podstawy przetwarzania

Określono cele przetwarzania Twoich danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane:

w celu załatwienia skargi, wniosku lub petycji, na podstawie obowiązku z art. 229 pkt 1 i 2, 231, 237 lub art. 241 i n. ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) albo art. 6 bądź art. 10 ustawy z dnia 11 lipca 2016 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz.870).

 1. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres: bezterminowo.

 1. Odbiorcy danych

Twoje dane mogą być udostępniane podmiotom i organom, którym Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od Zachodniopomorskiego Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 1. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 2. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

(Uwaga: dostęp, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania Twoich danych musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie);

 1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 2. prawo do przenoszenia danych;

(Uwaga: pozytywne rozpatrzenie Twojego sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub prawa do przeniesienia Twoich danych musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie, a także m.in. z zasadami wynikającymi z kodeksu postępowania administracyjnego).

 1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych jest obowiązkiem wynikającym z § 8 ust rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46) albo z art. 4 ust. 2 pkt 1-2 ustawy o petycjach.

Jeżeli jesteś zobowiązana/y do podania swoich danych, to konsekwencją ich niepodania będzie pozostawienie sprawy bez rozpoznania.

 1. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)
 2. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Witold Reiter 28-05-2018 14:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-05-2018
Ostatnia aktualizacja: Iwona Białowąs 07-06-2018 12:02